Informujemy, że na dzień 11 grudnia br. 2018 r. o godzinie 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została III Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Proponowany porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe:’  a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z  II sesji2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z II sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.6.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Kęsowo w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Kęsowie.8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo.10.    Sprawy bieżące.11.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.12.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 13informatyk

III Sesja Rady Gminy

III Sesja Rady Gminy

8 Views
Up Next Autoplay