Informuję na dzień 22 czerwca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie hybrydowym (w sali GOPS i online) została XL Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.2. Podziękowanie za pracę w Radzie Gminy byłemu radnemu Remigiuszowi Wojciechowskiemu.3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIX sesji.4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo.6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2020:a) debatab) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnegob) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminyc) wniosek Komisji Rewizyjnejd) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2020 rok.e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok.8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina Kęsowo.12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną w miejscowości Obrowo.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/202215. Sprawy bieżące.16. Składanie interpelacji i zapytań.17. Zakończenie. - Default - 62informatyk

XL Sesja Rady Gminy

XL Sesja Rady Gminy

60 Views
Category:
Up Next Autoplay