nformuję, iż na dzień 30 grudnia br. (środa) o godz. 1200 w trybie zdalnym online zwołana została została XXXIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXII sesji (dostępny na http://bip.kesowo.pl/ )2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXII sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenki na lata 2020-2027.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kęsowo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2021”.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo (2021 rok).13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.14. Sprawy bieżące.15. Składanie interpelacji i zapytań.16. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 53informatyk

XXXIII Sesja Rady Gminy

XXXIII Sesja Rady Gminy

54 Views
Category:
Description:
nformuję, iż na dzień 30 grudnia br. (środa) o godz. 1200 w trybie zdalnym online zwołana została została XXXIII Sesja Rady Gminy w KęsowiePorządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXII sesji (dostępny na http://bip.kesowo.pl/ )
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenki na lata 2020-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kęsowo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2021”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo (2021 rok).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Składanie interpelacji i zapytań.
16. Zakończenie.
Up Next Autoplay