Informuję, iż na dzień 26 listopada br. (czwartek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XXXII Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXI sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2019.7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021.14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GZO.15. Sprawy bieżące.16. Składanie interpelacji i zapytań.17. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 51informatyk

XXXII Sesja Rady Gminy

XXXII Sesja Rady Gminy

39 Views
Category:
Description:
Informuję, iż na dzień 26 listopada br. (czwartek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XXXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie


Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXI sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021.
14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GZO.
15. Sprawy bieżące.
16. Składanie interpelacji i zapytań.
17. Zakończenie.
Up Next Autoplay