XXX Sesja Rady Gminy

XXX Sesja Rady Gminy

User Photo
12 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:
Informuję, iż na dzień 29 września 2020 r. (wtorek) godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została XXX Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołów z XXIX sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXIX sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Kęsowa związaną z skierowaniem wobec skarżącego upomnienia nr 2/GOPS/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., w sprawie zwrotu zasiłku celowego w kwocie 35 000,00 zł.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.
8. Sprawy bieżące.
9. Składanie interpelacji i zapytań.
10. Zakończenie.
Następny Autoodtwarzanie