Informujemy, iż na dzień 29 listopada br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LX Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2021.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Żalno.11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą ,,Tucholski Związek Powiatowo-Gminny.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Kęsowo .15. Sprawy bieżące.16. Składanie interpelacji i zapytań.17. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 121informatyk

LX Sesja Rady Gminy

LX Sesja Rady Gminy

42 Views
Up Next Autoplay