Informujemy, że na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XII i XIII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2018 rok:a)    debata b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnegob)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminyc)    wniosek Komisji Rewizyjnejd)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2018 rok.e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2018 rok.f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Żuraw” z siedzibą w Kęsowie.9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.10.    Sprawy bieżące.11.    Składanie interpelacji i zapytań.12.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 23informatyk

XIV Sesja Rady Gminy

XIV Sesja Rady Gminy

14 Views
Up Next Autoplay