XIV Sesja Rady Gminy

XIV Sesja Rady Gminy

10 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XII i XIII sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2018 rok:

a)    debata 

b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 

6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

a)    sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego

b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

c)    wniosek Komisji Rewizyjnej

d)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2018 rok.

e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2018 rok.

f)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Żuraw” z siedzibą w Kęsowie.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

10.    Sprawy bieżące.

11.    Składanie interpelacji i zapytań.

12.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie