Informujemy, że na dzień 21 marca br. 2019 r. o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została VIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z VII sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z VII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2018.7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata 2016 – 2018.8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021.9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”.10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.11.    Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo.12.    Sprawy bieżące.13.    Składanie interpelacji i zapytań.14.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 18informatyk

VIII Sesja Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy

30 Views
Up Next Autoplay