Inforuję, że na dzień 28 grudnia br. /czwartek/ o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LXXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXXIV sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 60 zł.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2024 ”.11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych strażypożarnych.12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.14. Sprawy bieżące.15. Składanie interpelacji i zapytań.16. Zakończenie. - Default - 189informatyk

LXXV Sesja Rady Gminy

LXXV Sesja Rady Gminy

17 Views
Category:
Up Next Autoplay