Iinformujemy że na dzień 29 sierpnia br. /wtorek/ o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LXX Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXVII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2028”.9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 163informatyk

LXX Sesja Rady Gminy

LXX Sesja Rady Gminy

5 Views
Up Next Autoplay