Informuję na dzień 28 listopada br. /wtorek/ o godz. 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została LXXIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXXIII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2022.9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kęsowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzaniem drogami powiatowymi.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.16. Sprawy bieżące.17. Składanie interpelacji i zapytań.18. Zakończenie - Default - 185informatyk

LXXIV Sesja Rady Gminy

LXXIV Sesja Rady Gminy

28 Views
Category:
Up Next Autoplay