Informuję iż na dzień 21 czerwca br. /środa/ o godz. 1300 w WDK Kęsowo zwołana została LXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:2. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXVII sesji3. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.4. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2022:a) debatab) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnegob) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminyc) wniosek Komisji Rewizyjnejd) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2022 rok.e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2022 rok.8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2023 r.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Drożdzienicy 20B.13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo.16. Sprawy bieżące.17. Składanie interpelacji i zapytań.18. Zakończenie.  - Default - 151informatyk

LXVIII Sesja Rady Gminy

LXVIII Sesja Rady Gminy

12 Views
Category:
Up Next Autoplay