Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) na dzień 10 listopada br.  (czwartek) o   godz. 1430  trybie zdalnym online zwołana została LIX  Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe: otwarcie sesji stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obradPodjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KęsowoZakończenie. - Sesje Rady Gminy - 119informatyk

LIX Sesja Rady Gminy

LIX Sesja Rady Gminy

20 Views
Up Next Autoplay