Informujemy, iż na dzień 25 października br. /wtorek/ o godz. 1400 w WDK Kęsowozwołana została LVIII Sejsja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LVII2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Kęsowo .10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Default - 114informatyk

LVIII Sejsja Rady Gminy

LVIII Sejsja Rady Gminy

37 Views
Category:
Up Next Autoplay