Informuję, iż na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) na dzień 30 sierpnia br. (wtorek) o godz. 1430 w WDK w Kęsowie zwołana została LVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesjib) stwierdzenie quorumc) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w jednostkach oświaty prowadzonych przez Gminę Kęsowo.3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.4. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 111informatyk

LVI Sesje Rady Gminy

LVI Sesje Rady Gminy

36 Views
Up Next Autoplay