Informaujemy, iż na dzień 12 sierpnia br. (piątek) o godz. 13:00 w GOPS Kęsowo zwołana została LV Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a)otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)przyjęcie porządku obradc)przyjęcie protokołu z LIV sesji.2.Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2022”.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2022r.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo.9. Sprawy bieżące.10. Składanie interpelacji i zapytań.11. Zakończenie. - Default - 106informatyk

LV Sesja Rady Gminy

LV Sesja Rady Gminy

30 Views
Category:
Up Next Autoplay