Informaujemy, iż na dzień 21 czerwca br. (wtorek) o godz. 14:00 w WDK Kęsowo zwołana została LIV sesja rady gminy w kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LIII sesji.2. Wręczenie stypendiów uzdolnionym uczniom szkół podstawowych w Kęsowie i Żalnie.3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z LIII sesji.4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za rok 2021:a) debatab) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnegob) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminyc) wniosek Komisji Rewizyjnejd) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2021 rok.e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok.7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo oraz uchwalenia Regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kęsowo.10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowościach Piastoszyn i Żalno11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023.12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kęsowo i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Tucholski Związek Powiatowo-Gminny”.14. Sprawy bieżące.15. Składanie interpelacji i zapytań.16. Zakończenie  - Sesje Rady Gminy - 105informatyk

LIV SesjaRady Gminy

LIV SesjaRady Gminy

50 Views
Up Next Autoplay