Informuję iż na dzień 26 marca br. (wtorek) o godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została LXXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXXVII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo za rok 2023.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2023.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kęsowo na lata 2024-2030.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie udzielania finansowej dla Powiatu Tucholskiego.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2024 ”.11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego na rok 2025.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.14. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Drożdzienica.15. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drożdzienica, Gmina Kęsowo.16. Sprawy bieżące.17. Składanie interpelacji i zapytań.18. Zakończenie. - Default - 203informatyk

LXXVIII Sesja Rady Gminy

LXXVIII Sesja Rady Gminy

21 Views
Category:
Up Next Autoplay