Na dzień 26 kwietnia br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LII Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z L i LI sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kęsowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2022r8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 102informatyk

LII Sesja Rady Gminy

LII Sesja Rady Gminy

56 Views
Up Next Autoplay