Na dzień 8 marca br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została L Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1.Sprawy porządkowe: a)otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)przyjęcie porządku obradc)przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII i XLIX sesji 2.Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące.3.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kęsowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata 2022-2024.8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo za rok 20219.Sprawozdanie z realizacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2021.10.Sprawy bieżące.11.Składanie interpelacji i zapytań.12.Zakończenie.  - Sesje Rady Gminy - 100informatyk

L Sesja Rady Gminy

L Sesja Rady Gminy

61 Views
Up Next Autoplay