28 grudnia br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie hybrydowym (w WDK Kęsowo i online) zwołana została XLVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:2. otwarcie sesji, stwierdzenie quorum3. przyjęcie porządku obrad4. przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji5. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XLV sesji.6. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2022”.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.14. Sprawy bieżące.15. Składanie interpelacji i zapytań.16. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 93informatyk

XLVII Sesja Rady Gminy

XLVII Sesja Rady Gminy

41 Views
Up Next Autoplay