Informuję, iż na dzień 23 lutego br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym online zwołana została XXXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji1. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIV sesji.2. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2021r.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo.8. Podjęcie uchwały wskazania przedstawiciela Gminy Kęsowo do Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo na lata 2021 – 2023.10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Kęsowie.11. Sprawy bieżące.12. Składanie interpelacji i zapytań.13. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 55informatyk

XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy

35 Views
Up Next Autoplay