XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy

18 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informuję, iż na dzień 23 lutego br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym online zwołana została XXXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
1. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIV sesji.
2. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kęsowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo".
8. Podjęcie uchwały wskazania przedstawiciela Gminy Kęsowo do Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo na lata 2021 – 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Kęsowie.
11. Sprawy bieżące.
12. Składanie interpelacji i zapytań.
13. Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie