Informujemy, że na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XVIII sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XVIII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.10.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2019”11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kęsowo12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalne w Kęsowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych d budżetu Gminy Kęsowo13.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drożdzienicy wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie16.    Sprawy bieżące.17.    Składanie interpelacji i zapytań.18.    Zakończenie - Sesje Rady Gminy - 27informatyk

XIX Sesja Rady Gminy

XIX Sesja Rady Gminy

26 Views
Up Next Autoplay