XIX Sesja Rady Gminy

XIX Sesja Rady Gminy

22 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XVIII sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XVIII sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

10.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2019”

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kęsowo

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalne w Kęsowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych d budżetu Gminy Kęsowo

13.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drożdzienicy wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie

16.    Sprawy bieżące.

17.    Składanie interpelacji i zapytań.

18.    Zakończenie

Następny Autoodtwarzanie