Informujemy, że na dzień 24 października br. 2019 r.  godz. 11:00  w WDK Kęsowo w WDK Kęsowo zwołana została XVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XVII sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XVII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.7.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznej8.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno.9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żalno.10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kęsowo.11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2018. 12.    Sprawy bieżące.13.    Składanie interpelacji i zapytań.14.    Zakończenie.  - Sesje Rady Gminy - 26informatyk

XVIII Sesja Rady

XVIII Sesja Rady

22 Views
Up Next Autoplay