XVIII Sesja Rady

XVIII Sesja Rady

15 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 24 października br. 2019 r.  godz. 11:00  w WDK Kęsowo w WDK Kęsowo zwołana została XVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XVII sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XVII sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznej

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żalno.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kęsowo.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2018. 

12.    Sprawy bieżące.

13.    Składanie interpelacji i zapytań.

14.    Zakończenie.

 

Następny Autoodtwarzanie