Na dzień 28 marca br.  (wtorek) o   godz. 1400   w WDK Kęsowo zwołana została LXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie  Proponowany porządek sesji:Otwarcie sesji.Ślubowanie nowo wybranej radnej.Sprawy porządkowe: stwierdzenie quorum; przyjęcie porządku obrad; przyjęcie protokołu z LXIV sesjiInformacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo” za rok 2022.Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata  2022 – 2024.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Pojęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez gminę Kęsowo materiałów budowlanych przeznaczonych na realizacje zadania pn. utwardzenie ulicy Napoleońskiej w Żalnie na rzecz powiatu tucholskiego na podstawie porozumienia.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2023”.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentówSprawy bieżące.Składanie interpelacji i zapytań.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 144informatyk

LXV Sesja Rady Gminy

LXV Sesja Rady Gminy

63 Views
Category:
Description:

Na dzień 28 marca br.  (wtorek) o   godz. 1400   w WDK Kęsowo zwołana została LXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie nowo wybranej radnej.
 3. Sprawy porządkowe: stwierdzenie quorum; przyjęcie porządku obrad; przyjęcie protokołu z LXIV sesji
 4. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo” za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata  2022 – 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
 10. Pojęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 11. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez gminę Kęsowo materiałów budowlanych przeznaczonych na realizacje zadania pn. utwardzenie ulicy Napoleońskiej w Żalnie na rzecz powiatu tucholskiego na podstawie porozumienia.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2023”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w prawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów
 17. Sprawy bieżące.
 18. Składanie interpelacji i zapytań.
 19. Zakończenie.
Up Next Autoplay