III Sesja Rady Gminy

III Sesja Rady Gminy

1 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 11 grudnia br. 2018 r. o godzinie 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została III Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:’  

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z  II sesji

2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z II sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.

6.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Kęsowo w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Kęsowie.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo.

10.    Sprawy bieżące.

11.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

12.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie