Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kęsowo.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kęsowo na lata 2023 – 2026.12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2023 rok15. Sprawy bieżące.16. Składanie interpelacji i zapytań.17. Zakończenie.  - Sesje Rady Gminy - 126informatyk

LXIII Sesja Rady Gminy

LXIII Sesja Rady Gminy

38 Views
Up Next Autoplay