Informuję na dzień 28 grudnia br. /środa/ o godz. 1300 w WDK Kęsowo zwołana została LXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kęsowo.3. Wręczenie aktu nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kęsowo.4. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.5. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2023”.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu i akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniach strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej.12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Piastoszyn.14. Sprawy bieżące.15. Składanie interpelacji i zapytań.16. Zakończenie.  - Sesje Rady Gminy - 125informatyk

LXII Sesja Rady Gminy

LXII Sesja Rady Gminy

39 Views
Up Next Autoplay